Vážení návštevníci!

Slovenská republika sa prvým májovým dňom 2004 stala členským štátom EÚ. Toto členstvo so sebou prináša aj zmenu v zaistení našich požiadaviek na zdravotnú starostlivosť pri pohybe v rámci krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Tieto požiadavky sa vstupom do EÚ budú riadiť právom EÚ, konkrétne EHS 1408/71a vykonávacím nariadením EHS 574/72. Tieto právne predpisy nadobudli vstupom do EÚ okamžitú priamu platnosť a majú prednosť pred zákonmi, platnými v Slovenskej republike.

 1. Aká legislatíva bude platiť ?
 2. S akými novými termínmi sa budeme stretávať ?
 3. Čo je to FORMULÁR ?
 4. Je potrebné aby každý, kto bude pracovať s formulárom ho mal vopred
 5. Čo sú to vecné dávky ?
 6. Kto môže prísť do zdravotníckeho zariadenia ?
 7. Čím sa preukáže pacient
 8. Čo ak formulár nemá ?
 9. Aká zdravotná starostlivosť sa má poskytnúť cudziemu poistencovi ?
 10. Na aký rozsah zdravotnej starostlivosti budú mať cudzí poistenci nárok ?
 11. Môžu sa od cudzieho poistenca požadovať peniaze v hotovosti zaposkytnutú zdravotnú starostlivosť ?
 12. Koľko je možné účtovať cudziemu poistencovi za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ?
 13. Od koho a kedy je možné dostať peniaze za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ?
 14. Aké administratívne postupy budú spojené s ošetrovaním poistencov z iných členských štátov?
 15. Bude sa cudzí poistenec musieť preukazovať aj v lekárni s formulárom ?
 16. Ak musí cudzí poistenec zaplatiť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v hotovosti, bude mu preplatená ?
 17. Aký postup musí voliť RZP, ak cudzí poistenec sa nedokáže preukázať formulárom a kto zaň uhradí poskytnutú zdravotnú starostlivosť ?


1. Aká legislatíva bude platiť ?


Tie oblasti, ktoré pokrýva legislatíva EÚ, sa riadia touto legislatívou. V oblasti koordinácie vecných dávok(zdravotnej starostlivosti) sú to Nariadenia 1408/71 a 574/72. Tieto budú odo dňa vstupu SR do EU priamo a úplne platné a budú mať prednosť pred slovenskou legislatívou!2. S akými novými termínmi sa budeme stretávať ?


Dá sa predpokladať, že najfrekventovanejším termínom bude „FORMULÁR“. Ostatné pojmy možno zadefinovať priamo podľa konkrétneho záujmu z prílohy č.l k manuálu „Jednotná terminológia“.3. Čo je to FORMULÁR ?


Formulár je tlačivo, ktorým sa potvrdzuje jeho držiteľovi nárok na vecné dávky a určuje KTO, NAČO a PO AKÚ DOBU má nárok.4. Je potrebné aby každý, kto bude pracovať s formulárom ho mal vopred na preštudovanie a ak áno, kedy a od koho je ho možné získať ?


V zásade to nie je potrebné, pretože formuláre nie sú zložité a dá sa v nich dobre orientovať. Napriek tomu Styčný orgán pre vecné dávky alebo zdravotné poisťovne môžu zabezpečiť vzory formulárov v elektronickej forme.5. Čo sú to vecné dávky ?


Vecné dávky = zdravotná starostlivosť. Typy vecných dávok - viď. prílohu „Jednotná terminológia“.6. Kto môže prísť do zdravotníckeho zariadenia ?


Akýkoľvek poistenec z akéhokoľvek členského štátu EU, EHP a Švajčiarska.7. Čím sa preukáže pacient (osoba z iného členského štátu resp. cudzí poistenec), ak chce poskytnutie zdravotnej starostlivosti ( chce si uplatniť nárok na čerpanie vecných dávok) ?


Mal by sa preukázať formulárom( do budúcna aj Európskou kartou zdravotného poistenia - EHIC). Zároveň aj pasom alebo identifikačným dokladom. Ak má takýto poistenec bydlisko v SR, tak sa preukazuje preukazom slovenskej zdravotnej poisťovne, ktorú si vybral. Takýto preukaz má obvykle v pravom hornom rohu označenie „EU“.8. Čo ak formulár nemá ?


Treba rozlíšiť, či ide o ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť. Ak ide o ambulantnú, možno požadovať peniaze v hotovosti, ak o ústavnú, peniaze požadovať nemožno( a je potrebné zabezpečiť formulár).9. Aká zdravotná starostlivosť sa má poskytnúť cudziemu poistencovi ?


Taká, akú vyžaduje aktuálny zdravotný stav a v rozsahu, ako je uvedené vo formulári. Obsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti je však určený slovenskou legislatívou.10. Na aký rozsah zdravotnej starostlivosti budú mať cudzí poistenci nárok ?


To je uvedené vo formulári - neodkladné vecné dávky (E lll), nevyhnutné vecné dávky (L110,119,128), vecné dávky v plnom rozsahu (L106,109,120,121), vecné dávky so súhlasom zdravotnej poisťovne (L112)- viď. prílohu „Jednotná terminológia“).11. Môžu sa od cudzieho poistenca požadovať peniaze v hotovosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ?


Len ak sa nemôže preukázať formulárom(alebo EHIC) a ak išlo o poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zmluvu so žiadnou slovenskou zdravotnou poisťovňou, môže požadovať hotovosť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti však aj cudzí poistenec musí zaplatiť (20Sk, 50Sk, 2Sk...)12. Koľko je možné účtovať cudziemu poistencovi za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ak sa nemôže formulárom preukázať) ?


Zmluvný poskytovateľ môže účtovať len vo výške platných slovenských predpisov (vo výške akú uvádza Cenové opatrenie MZ SR). Poskytovateľ, ktorý nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, môže účtovať spôsobom a vo výške ako uvádza Zákon o cenách.13. Od koho a kedy je možné dostať peniaze za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ?


Od slovenskej zdravotnej poisťovne a v termínoch dohodnutých v zmluve.14. Aké administratívne postupy budú spojené s ošetrovaním poistencov z iných členských štátov?


Princípy doterajšieho výkazníctva sa nezmenia. Cudzích poistencov bude treba zasielať v dohodnutých termínoch v osobitnej dávke, spolu s originálmi formulárov, s ktorými sa poistenec preukázal. Prípadné špecifické podmienky by mali byť dohodnuté v zmluve so zdravotnou poisťovňou.15. Bude sa cudzí poistenec musieť preukazovať aj v lekárni s formulárom ?


Nie. Musí mať len lekársky predpis (recept, resp. preukaz na zdrav. pomôcku). Lekársky predpis musí mať náležitosti ako by išlo o slovenského poistenca (ak nie je možné udať rodné číslo, použije sa identifikačné číslo poistenca uvedené na formulári, ak ani to nie je možné, tak dátum narodenia).16. Ak musí cudzí poistenec zaplatiť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v hotovosti, bude mu preplatená ?


To je vecou podmienok zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistenec poistený.17. Aký postup musí voliť RZP, ak cudzí poistenec sa nedokáže preukázať formulárom a kto zaň uhradí poskytnutú zdravotnú starostlivosť ?


Obvykle to zabezpečuje nemocnica, kam bol poistenec prevezený a tá sa kontaktuje na slovenskú zdravotnú poisťovňu, ktorá jej poskytne súčinnosť tak, aby mohol byť zabezpečený formulár.