Ambulancia / Zubná ambulancia / Nemocnica / Lekáreň / Pohotovosť / Doprava
Zdravotná karta / Ako platia zdravotne postihnutí občania
Ako platia občania v hmotnej núdzi


AMBULANCIAZa návštevu ambulancie pre dospelých, prektického lekára pre deti, gynekológa, špecialistu, logopéda, klinického psychológa a špeciálneho pedagóga pacienti platia 20 Sk. Ambulancia nemá právo vyberať 20 Sk len za vypísanie receptu.

V ambulancii 20 sk neplatí :
 1. Dieťa do 6 rokov veku

 2. Osoba, ktorej sa poskytuje preventívna zdravotná starostlivosť vrátane povinného očkovania
  Deti staršie ako 6 rokov majú nárok na preventívnu prehliadku:
  • v 7. roku života, ak nenastúpili povinnú školskú dochádzku
  • v 9., 11. a 13. roku života
  • pri ukončení povinnej školskej dochádzky
  • pri vstupe na SŠ a po jej skončení
  • pri vstupe na VŠ, po každých dvoch rokoch štúdia a pri odchode z VŠ
  Dospelí majú nárok na preventívnu prehliadku:
  • 1x za dva roky u praktického lekára
  • ženy na 20 rokov 1x ročne u gynekológa
  • ženy 1x mesačne počas tehotenstva a 6 týždňov po pôrode
  O povinnom očkovaní dostane pacient informácie u svojho praktického lekára

 3. Osoba, ktorej sa poskytuje dispenzárna starostlivosť
  Pacienti, ktorí dlhodobo trpia na chronické ochorenia a sú pravidelne predvolávaní k lekárovi, sú zaradení do dispenzárnej starostlivosti (napr. cukrovkári, pacienti chorí na srdce, psychiatricky chorí pacienti, ženy užívajúce antikoncepciu a ďalší). Lekár by mal pacienta informovať o tom, že je uňho v dispenzári a na koľko prehliadok má v rámci dispenzárnej starostlivosti nárok na základe zdravotného poistenia. Frekvenciu dispenzárnych prehliadok pri jednotlivých ochoreniach určuje Zákon o Liečebnom poriadku č. 98/1995 Z.z. v prílohe č.1. Ak pacient navštívilekára v súvislosti s chorobou, ktorá je dôvodom jeho dispenzariácie, 20 Sk neplatí. Ak však príde za lekárom s iným ochorením (chrípka, angína, úraz...), tento poplatok platí, ak nie je od neho oslobodený podľa zaradenia do inej kategórie občanov.

 4. Osoba pri opakovanej návšteve toho istého lekára v ten istý deň a pri opakovanej návšteve nadvädzujúcej na poskytovanie tej istej zdravotnej starostlivosti
  Pacient neplatí napríklad za kontrolu, na ktorú ho lekár zavolá, za preväz poranenia, alebo ak príde na druhý deň na odber, na ktorý ho lekár zavolá. Praktický lekár pošle pacienta k odborným lekárom, u ktorých sa platí, ak sa k praktickému lekárovi vrátia s výsledkami, už uňho neplatia. Ak má chrípku, tak prvý deň platí, pri kontrole už nie.

 5. Osoba s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tej osoby alebo jej okolia
  Rozhodnutie o takom stave vydá psychiater.

 6. Dieťa s nariadenou ústavnou výchovou

 7. Osoba, ktorá je vyšetrovaná v súvislosti s bezpríspeskovým darovaním krvi

 8. Nositeľom osenenia striebornej Janského plakety
  Logicky za návštevu ambulancie neplatia ani držitelia zlatej a diamantivej Janského plakety.
V ambulancii ďalej neplatíme za nasledujúce potvrdenia a vyšetrenia, ktoré sú nad rámec zdravotnej starostlivosti poskytovanej zo zdravotného poistenia:
 1. vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,

 2. vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu,

 3. vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,

 4. vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,

 5. vystavenie nálezu o zdravotnom stave pre posudkového lekára sociálneho zabezpečenia,

 6. zdravotná starostlivosť poskytnutá na základe písomného požiadania posudkového lekára sociálneho zabezpečenia,

 7. vystavenie tlačiva „Hlásenie o úraze“ a tlačiva „Hlásenie choroby z povolania“,

 8. zdravotné výkony predchádzajúce vystaveniu tlačiva „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“.
Ak lekári žiadajú od pacientov poplatok aj za tieto potvrdenia a prehliadky, ich postup nemá oporu v zákone. Za vystavenie týchto potvrdení zaplatí lekárovi Sociálna poisťovňa, pretože občan ich potrebuje na priznanie rôznych sociálnych dávok. Medzi súkromnými lekármi a Sociálnou poisťovňou však prebieha spor o výške týchto platieb.


V ambulancii takisto neplatíme za :

Nijaký zdravotnícky materiál a lieky (striekačky, ihly, obväzy, a pod.) použitý v prípade zdravotnej starostlivosti poskytnutej na základe povinného zdravotného poistenia. Ambulancia môže žiadať od pacientov sponzorský dar. Poskytnuti zdravotnej starostlivosti však nesmie podmieňovať sponzorskou platbou.

Potvrdenia a vyšetrenia, za ktoré pacient v ambulancii platí :

 1. prehliadka zdravotného stavu pre žiadateľov o vodičský preukaz,

 2. prehliadka zdravotného stavu pre orgányčinné v obvčianskom súdnom konaní, správnom konaní a trestnom konaní,

 3. prehliadka zdravotného stavu vo veciach bytových okrem osoby s preukazom ZŤP,

 4. prehliadka zdravotného stavu pred cestou do codziny a po návrate z cudziny,

 5. zistenie, či je poistenec pod vplyvom alkoholu,

 6. potvrdenie pre žiadateľo o zprojný pas,

 7. psychologické vyšetrenie pre žiadateľa o zbrojný pas,

 8. vystavenie zdravotného preukazu,

 9. potvrednie o zdravotnom stave dieťaťa (pre tábory, škody v prírode a pod.),

 10. potvrdenie prihlášky na vysokú školu,

 11. vyšetrenie zdravotného stavu na osobnú žiadosť fyzických alebo právnických osôb, ktoré nemá liečebný účel.
Lekár má právo vyberať poplatky za tieto vyšetrenia a potvrdenia, pretože sú to úkony na žiadosť poacienta, nad rámec zdravotného poistenia. Výška poplatkov za jednotlivé vyšetrenia sa líši. Každá ambulancia má právo si ich určiť sama. Cenník týchto úkonov musí byť vyvesený na viditeľnom a prístupnom mieste, pacient musí dostať potvrdenku o zaplatení. Za návštevy u lekára v týchto prípadoch pacient neplatí poplatok 20 Sk.

Ine poplatky v ambulancii
 1. Objednanie na presnú hodinu
  Mnoho ambulancií, najmä praktických lekárov pre dospelých a gynekologyckých, vyberá poplatok za objednanie pacienta na presný termín. Poplatok je rôzny, zvyčajne od 100 do 300 korún. Lekári tieto poplatky odôvodňujú tým, že je to nadštandardná služba pacientom.

 2. Platba za návštevu chorého doma
  Poisťovne preplácajú lekárovi návštevnú službuu pacientov, ktorí to naozaj potrebujú. Niektorí lekári si účtujú platbu (300 - 500 korún) za návštevu chorého doma. Argumentujú tým, že je to nadštandardná služba poskytovaná mimo predpísaných ordinačných hodín. V každom prípade treba žiadať potvrdenie o platbe.

 3. Vyšetrenie na žiadosť pacienta
  Ak pacient žiada o vyšetrenie v ambulancii špecialistu bez odporúčania prektického lekára, platí si toto vyšetrenie v plnej výške. Cenu si určuje každá ambulancia sama podľa Zákona o cenách. V čakárni musí byť vyvesený cenník výkonov za priame platby.

ZUBNÁ AMBULANCIAZubné ambulancie sú už takmer všetky odštátnené. Časť zubných lekárov pracuje na zmluvnom základe, čiže majú uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré im preplácajú niektoré výkony. Ďalšiu časť tvoria nezmluvní lekári, ktorí nemajú zmluvu s poisťovňami. Zdravotné poisťovne preplácajú zmluvným stomatológom ošetrenia akútnych bolestivých stavov, základné výkony, základné najlacnejšie výplne a protetické materiály. Celý zoznam je uvedený v prílohe zákona o Liečebnom poriadku. Zubná ambulancia má právo žiadať doplatok za kvalitnejší materiál.


Doplatky pacienta za rovnaký výkon sú v rôznych zubných ambulanciách odlišné. Určuje si ich každá zubná zmbulancia samostatne. Cenník s doplatkami za výkony musí byť pacientovi prístupný.


Lekár je povinný pacienta informovať, či bude za výkon doplácať a koľko, ešte skôr než začne pacienta ošetrovať. U zmluvných stomatológov majú deti do 18. roku života nárok na dve bezplatné preventívne prehliadky ročne a dospelí na jednu preventívnu prehliedku raz za rok, ženy dvakrát počas tehotenstva. U stomatológol, ktorí nemajú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, pacient platí ošetrenie, materiál aj protetiku v plnej výške. Neplatí však 20 Sk za návštevu.
NEMOCNICAPodľa zákona stále platí, že zdravotná starostlivosť sa poskytuje bezplatne na základe zdravotného poistenia. Podľa novely zákona o zdravotnej starostlivosti možno však pýtať platbu za služby, ktoré nie sú zahrnuté do zdravotnej starostlivosti alebo s ňou len súvisia. Za deň pobytu v nemocnici sa platí 50 Sk, nanajvýš však za 21 dní hospitalizácie (okrem Liečební pre dlhodobo chorých). Prvý a posledný deň pobytu sa počíta ako jeden deň. Potvrdenie o zaplatení vystaví pacientovi ošetrujúci lekár alebo centrálna účtáreň nemocnice.

V nemocnici 50 Sk neplatí :
 1. Osoba, ktorá bola do nemocnice prijatá v bezvedomí
  Pacient neplatí za dni, keď nebol pri vedomí. Ak sa preberie, začína platiť.

 2. Pacient s chorobou, pri ktorej podľa zákona možno uložiť povinné liečenie
  Patria sem niektoré nákazlivé infekčné choroby, dermatovenerologické a psychiatrické ochorenia.

 3. Tehotná žena prijatá do nemocnice v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom

 4. Dojča do veku 1 roka a matka prijatá s ním a naopak

 5. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá sa preukáže rozhodnutím okresného súdu o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov
  Ťažko zdravotne postihnutý občan, ktorému nie sú priznané nijaké príspevky na kompenzáciu, nie je od platenia v nemocnici oslobodený.

 6. Dieťa s nariadenou ústavnou výchovou

 7. Osoba s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tejto osoby alebo jej okolia
  Rozhodnutie vydáva psychiater.

 8. Deti do 6 rokov veku
  Ak je s dieťaťom starším ako 1 rok a mladším ako 6 rokov hospitalizovaná matka, poplatok platí len matka. Ak je matka hospitalizovaná s dieťaťom starším ako 6 rokov, poplatok platia obaja.

 9. Osoby v hmotnej núdzi od 4. dňa pobytu v nemocnici
  Osoby nachádzajúce sa v hmotnej núdzi predložia v nemocnici potvrdenie z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 10. Darcovi krvi, držitelia minimálne striebornej Janského plakety
  Logicky neplatia ani držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety.


V nemocnici takisto neplatíme za:

To, čo vyplýva zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná na základe zdravotného poistenia. Pacient by tiež nemal platiť za to, o čom jeho lekár rozhodne, že má dostať v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Platiť by teda nemal za zdravotnícky materiál a lieky, ako sú striekačky, ihly nite, sadra, obväzy, kĺbové protézy, kardiostimulátory, infúzne roztoky a ďalšie. Pacient by tiež nemal platiť za ošetrenie alebo operáciu, ak lekár rozhodne, že daný výkon potrebuje. Ak pacient výkon potrebuje, jeho poskytnutie sa nesmie podmieňovať tým, či nemocnici dal sponzorský dar alebo nie. Ak sa pacient rozhodne zaplatiť, mal by dostať potvrdenie, že nemocnici venoval sponzorský dar.V nemocnici platíme za:

Služby, ktoré zahŕňa zdravotná starostlivosť na základe zdravotného poistenia. Je to napríklad lepší štandard izby, televízor alebo telefón na izbe, prítomnosť otca pri pôrode, strava sprevádzajúcej osoby. Platí sa tiež za zdravotnú starostlivosť a zákroky, ktoré podľa zákona nie sú hradené zo zdravotného poistenia (napr. akupunktúra, sterilizácia, umelé oplodnenie, interrupcia na žiadosť pacientky, kozmetické operácie, účasť na overení nových medicínskych poznatkov a metód, psychoanalýza).
Ak však lekár rozhodne, že tieto výkony sú nevyhnutné na zachovanie zdravia pacienta, sú poskytované bezplatne.Platenie v neštátnych nemocniciach

Ak majú súkromné, neziskové, církevné, mestské alebo iné nemocnice zmluvy so zdravotnými poisťovňami, platia v nich rovnaké predpisy ako v štátnych. Ak zariadenie nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, má právo požadovať od pacienta plné platby za každý výkon.
LEKÁREŇPoplatok za recept je 20 Sk (cenník liekov musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste). Pacient platí za každý recept, ak aspoň jeden z liekov alebo jednu zo zdravotníckych pomôcok na recepte plne alebo čiastočne hradí zdravotná poisťovňa. O tom, aké druhy liekov sú na recepte, by mal pacienta informovať lekár. Poplatok 20 korún za recept na lieky sa platí aj v prípade, ak je recept vypísaný na dieťa do 6 rokov.
Pacient platí v lekárni príslušný poplatok za liek (pri liekoch, ktoré poisťovňa prepláca len čiastočne) alebo plnú cenu lieku (pri voľnopredajných liekoch alebo takých, ktoré sú sice na predpis, ale poisťovňa ich neprepláca).V lekárni za recept 20 Sk neplatia :

 1. Pacienti, ktorí majú výpis z receptu
  Výpis z receptu vydá pacientovi lekáreň, ak na jednom recepte boli dva druhy liekov, z ktorých jeden lekáreň nemá.

 2. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  Zákon oslobodil od platenia za recept všetky ťažko zdravotne postihnuté osoby. Ťažké zdravotné postihnutie možno preukázať platným preukazom ZŤP s fotografiou, posudkom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo rozhodnutím o poskytovaní peňažného príspevku kompenzáciou. Oslobodenie od poplatku sa vzťahuje na držiteľov preukazov ZŤP.

 3. Osoby, ktoré si na lekársky predpis vyberajú len také lieky a pomôcky, ktoré sú plne hradené pacientom
  Sú to lieky, na ktoré poisťovňa neprispieva. Patria sem napríklad antikoncepčné tabletky, ktoré sice musí predpísať lekár, ale pacientka si ich v plnej výške platí sama.

POHOTOVOSŤExistujú dva druhy pohotovostnej služby:
 1. Ambulantná pohotovosť (lekárska služba prvej pomoci)

 2. Zabezpečujú ju polikliniky, menšie mestá a obce. Najčastejšie ju vykonávajú praktickí lekári. Do ambulantnej pohotovosti patrí aj zubná pohotovosť. Za návštevu sa platí poplatok 20 Sk.


  Od platenia sú oslobodení
  • Osoby s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života azdravia týchto osôb alebo ich okolia

  • Deti s nariadenou ústavnou výchovou

  • Nositelia ocenenia striebornej Janského plakety
   Logicky za návštevu pohotovosti neplatia ani držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety.

  • Deti do 6 rokov veku
 3. Ústavná pohotovosť

 4. Zabezpečujú ju nemocnice vlastnými špecialistami. Je určená pre pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje špecialistu alebo hospitalizáciu. Za návštevu sa platí 20 korún. Neplatia tu žiadne výnimky

DOPRAVASo zdravotnou starostlivosťou súvisí niekoľko druhov dopravy.
 1. Záchranná zdravotná služba

 2. Možno ju privolať telefonicky na čísle 155 alebo 112. V prípade náhlych príhod a život ohrozujúcich stavov poskytuje neodkladnú pomoc. Za prevoz sanitkou záchrannej služby pacient neplatí.


 3. Dopravná zdravotná služba

 4. Je dostupná na telefónnom čísle 16 155. Poskytuje nepravidelnú dopravu sanitkami chotým a ošetreným pacientom, ktorí potrebujú dohľad zdravotníckeho pracovníka. Využíva sa na dopravu do zdravotníckeho zariadenia alebo odvoz z neho. Za jeden kilometer cesty sanitkou dopravnej zdravotnej služby pacient platí 2 koruny. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nie sú odkázané na individuálnu prepravu, platia 1 korunu za kilometer. Vodičovi sa musia preukázať platným preukazom ZŤP. Platba sa rozpočíta na osoby vezúce sa naraz v sanitke. Ak sa napríklad v sanitke počas celej cesty vezú štyria pacienti, platia len 50 halierov za kilometer.


  V sanitke dopravnej zdravotnej služby neplatí :

  • Osoby zaradené do chronického dialyzačného a transplantačného programu

  • Osoby, ktorým sa poskytuje onkologická alebo kardiochirurgická liečba

  • Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
   Potrvrdenie o odkázanostina individuálnu prepravu vydáva príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pacient sa ním preukáže vodičovi sanitky.

  • Osoby, ktoré sú prevážané z jednej nemocnice do druhej 5. Lekárska služba pvej pomoci (návštevná)

 6. Možno ju privolať telefonicky na čísle 16 155. Zabezpečuje ošetrenie na mieste náhleho ochorenia alebo pri zhoršení zdravotného stavu, ktoré nemožno vykonať v riadnom pracovnom čase v zdravotníckom zariadení. Pacient, ktorý zavolá túto službu a príde ho ošetriť lekár, platí 20 Sk. Od platby sú oslobodené tie isté kategórie občanov, ktorí sú oslobonení od poplatkov v ambulancii (pozri časť Ambulancia)

ZDRAVOTNÁ KARTAZdravotná dokumentácia nie je podľa zákona majetkom zdravotníckeho zariadenia nemocnice alebo ambulancie lekára. Povinnosťou ošetrujúceho lekára (PAS) je viesť zdravotnú dokumentáciu. Ak pacient zmení lekára, nový lekár si od predchádzajúceho vyžiada „informácie potrebné na zabezpečenie nadväznosti poskytovania zdravotnej starostlivosti“ (zákon o Liečebnom poriadku). Môže ísť o zdravotnú kartu, výpis z nej alebo overenú fotokópiu. Predchádzajúci lekár je povinný tieto informácie novému lekárovi odovzdať písomne najneskôr do 7 dní.

Niektorí lekári žiadajú od pacientov poplatok „za založenie karty“ alebo zaplatiť za prvú vstupnú prehliadku. Podľa zákona však lekárovi (praktickému lekárovi pre deti i dospelých, gynekológovi, stomatológovi) vstupnú prehliadku zaplatí poisťovňa. Lekár teda nemá právo spoplatňovať jej vykonanie, ak má zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Takisto nemá právo si účtovať poplatok za „založenie karty“.
AKO PLATIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ OBČANIA
Platby v ambulancii
Zákon tu neurčil nijaké výnimky pre ľudí so zdravotným postihnutím. Zaplatiť 20 Sk musia všetci držitelia preukazu ZŤP bez ohľadu na to, či poberajú peňažný príspevok na kompenzáciu alebo nie. Samozrejme, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím patrí do inej kategórie osôb oslobodených od platby v ambulancii (je napríklad dispenzariovaný), poplatok 20 sk neplatí.

Platby v nemocnici
V nemocnici sú od poplatku 50 Sk na deň oslobodení len tí zdravotne postihnutí, ktorí poberajú peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Sú to pravidelné mesačné príspevky štátu na diétu, ošatenie, hygienu, benzín, prepravu a ďalšie. V nemocnici sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku.

Platby v lekárni
Od poplatku 20 Sk za recept sú oslobodení všetci občania s ťažkým zdravotným postihnutím. Zákon neurčuje, čím sa majú preukázať. Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny občan s ťažkým zdravotným postihnutím môže svoj stav preukázať jedným z týchto spôsobov:
 1. preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ZŤP),
 2. Posudkom úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
 3. Rozhodnutím o poskytovaní peňažného príspevku na kompenzáciu.
Lekáreň musí akceptovať každý z uvedených spôsobov.

Platby v sanitke
V sanitke nemusia vôbec platiť len tie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Sú to napríklad vozíčkári alebo ľudia s barlami. Odkázanosť na individuálnu prepravu preukážu vodičovi sanitky rozhodnutím okresného úradu. Ostatní ťažko zdravotne postihnutí občania platia v sanitke 1 korunu za kilometer. Zákon určuje, že vodičovi sanitky sa musia preukázať preukazom ZŤP.
AKO PLATIA OBČANIA V HMOTNEJ NÚDZIOsoby v hmotnej núdzi sú oslobodené od platenia poplatkov jedine v nemocnici, a to od 4. dňa pobytu v nej, prvé 3 dni hospitalizácie si platia rovnako ako všetci ostatní. Zákonom o pomoci v hmotnej núdzi sa týmto osobám priznáva príspevok na zdravotnú starostlivosť vo výške 50 Sk mesačne.

V hmotnej núdzi sa nachádza občan, ktorého príjem nedosahuje výšku životného minima. Životné minimum od 1.júla 2003 predstavuje :

4210 Sk - mesačne pre jednu plnoletú osobu,
2940 Sk - mesačne pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu alebo zaopatrené neplnoleté dieťa,
1910 Sk - mesačne pre nezaopatrené dieťa,

V hmotnej núdzi sú zároveň osoby, ktoré v hmotnej núdzi vyživuje manžel/manželka, deti. Občan v hmotnej núdzi má o tomto stave potvrdenie od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a poberá mesačne dávky sociálnej pomoci.

Preukazovanie hmotnej núdze v súvislosti s platbami za služby súvisiacime so zdravotnou starostlivosťou


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny usmernenie, ako majú postupovať pri potvrdzovaní hmotnej núdze občanom so zreteľom na poplatky v zdravotníctve.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže použiť dva spôsoby:
 1. potvrdí platnosť rozhodnutia o priznaní dávky sociálnej pomoci s uvedením jej mena, priezviska, dátumu narodenia a rodného čísla, ako aj kompletného zoznamu okruhu spoločne posudzovaných osôb
 2. vydá osobitné potvrdenie, na ktorom sú uvedené všetky spoločne posudzované osoby
Lekár pacientovi potvrdenie neodoberá, môže si však z neho urobiť fotokópiu. Po zániku nároku na dávku sociálnej pomoci je občan povinný toto potvrdenie vrátiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vydal.

Za každú prijatú platbu je lekár povinný vystaviť potvrdenie o úhrade (príjmový pokladničný blok). Ak lekár žiadal platbu neoprávnene, pacient má právo podať sťažnosť lekárovi príslušného samosprávneho kraja (v prípade ambulancií a menších nemocníc) alebo Ministerstvu zdravotníctva (v prípade veľkých nemocníc).